NAMGUARD®

Et godt liv som 

lusespiser

(Cyclopterus lumpus) Rognkall (hann) og rognkjeks (hunn)  har en viktig funksjon i laksemerdene. Den spiser halv voksne og voksne lus direkte fra laksen, og er slik sentral  for å holde lusa unna i produksjonsanleggene. Når rogn kjeks brukes som lusespiser er den en naturlig del av hus dyrholdet, og oppdretterne er ansvarlig for rognkjeksas  helse og velferd i merdene. 

Det er bare de siste 5-10 årene denne fisken har blitt brukt som  lusespiser, og dens tilpasning til et liv som husdyr har derfor  akkurat startet. Alle husdyr tilpasset av og for mennesker er et  resultat av avlsarbeid, som handler om å velge ut og krysse  individer med ettertraktede egenskaper. Hos rognkallen og  rognkjeksa er dette en viktig suksessfaktor for dens velferd og  trivsel. Avlsselskapet AquaGen har erfaring fra avlsarbeid på  flere ulike arter laksefisk, og da Namdal Rensefisk ble etablert  startet arbeidet med å etablere et avlsprogram for rensefisk. 

Det viktige 

avlsarbeidet

Avlsprogrammet startet med innsamling av kjønnsmoden, vill rognkall og rognkjeks. Hunnfisken ble samlet inn i Midt-Norge, mens det ble samlet inn melke (sperm) fra hannfisk langs hele norskekysten; fra Agder i sør til Finnmark i nord. Dette sikret høy genetisk variasjon i avlsprogrammet, og økte sjansen for at alle relevante egenskaper ble representert i populasjonen.

Fisken i avlsprogrammet holdes nå i avlsanlegget ved Namdal Rensefisk, som sto ferdig i januar 2019.  Anlegget har tre smittemessig adskilte avdelinger og et svært høyt biosikkehetsnivå, med blant an net vannbehandling som innebærer filtrering og UV-behandling. Det benyttes også temperatur- og  lysstyring av stamfisken for å synkronisere stryketidspunktet og rognproduksjonen. Stamfisken trives  godt i avlsanlegget, og det er svært høy overlevelse.  

Når melke fra rognkall brukes til å befrukte egg fra rognkjeks i avlsprogrammet, får vi en familie be stående av søsken med felles far og mor. Melke med særlig gode egenskaper kan også fryses ned  og brukes ved behov. Hvert år lages mellom 100 og 200 familier. Utvalgte representanter fra hver  familie går inn i et testprogram for datainnsamling, andre blir igjen på avlsanlegget og er fremtidige  avlskandidater. I testprogrammet måles egenskaper som tilvekst, sykdomsresistens og overlevelse  ute i laksemerdene. Dataene identifiserer hvilke familier som presterer best, og DNA-basert slektskap  identifiserer de beste avlskandidatene. Den beste hannfisken og hunnfisken blir stamfisk og foreldre  til neste generasjon. Slik tilpasses rognkallen og rognkjeksen gradvis og kontinuerlig livet som husdyr. 

Forbedret overlevelse, helse og 

trivsel med NAMGUARD

Den største utfordringen for oppdrettere har så langt vært å få rognkallen og rognkjeksen  trygt gjennom sommeren. Det har vært utfordringer med bakterien som forårsaker atypisk  furunkulose, og vaksinene som brukes gir ikke en fullgod beskyttelse. Både smitteforsøk og  feltutbrudd har vist en betydelig genetisk variasjon i resistens mot sykdommen, og dette er  den første egenskapen vi har selektert for i avlsprogrammet.  

 

Oppfølging av rognkall og rognkjeks i merdene har vist at mindre fisk er mer aktive lusespisere enn  stor fisk. Det er stor genetisk variasjon i tilvekst, og vi kan avle for fisk med moderat veksthastighet slik  at de holder seg i lusespisende størrelse lengre. Kommende generasjoner (fra 2022) vil bli selektert for  moderat tilvekst, generell overlevelse i sjø og resistens mot atypisk furunkulose.

Etter 4-5 generasjoner med seleksjon (2026 – 2028) er det forventet at rognkjeks fra avlsprogrammet vil ha halvert dødelighet i sjø, sammenlignet med rognkjeks fra villfanget stamfisk.

Sammen om et 

ansvarlig hold

Norske myndigheter og fiskehelsepersonell etterlyser ansvarlighet i bruken av rensefisk i  oppdrettsnæringen. Et vitenskapelig basert avlsprogram er med på å løse dette.  

Avlsarbeid bygger stein på stein, og driftes i nært samarbeid med sentrale oppdrettsbedrifter. Det er  viktig med hjelp til uttesting og erfaringer fra flinke oppdrettere. Gjennom feltforsøk vil avlsfremgang  under feltforhold bli dokumentert for hver ny generasjon.

Be om 

tilbud og levering

Avlsanlegget er leverandør av rogn til produksjonen ved Namdal Rensefisk. Det meste produseres  med begge foreldre fra avlsprogrammet, men hunnfisken gyter foreløpig ikke hele året og noe av  produksjonen blir derfor gjennomført med villfanget hunnfisk og selektert hannfisk. Rognkjeks fra  

 

Namdal Rensefisk er verdens mest foredlede rognkjeks og den som er best tilpasset livet i laksemer den. Namdal Rensefisk kan også levere selektert yngel for videre produksjon av rognkjeks til utsett.  Denne rogna er foreløpig basert på vill hunnfisk, kombinert med melke fra den beste hannfisken vi  har tilgjengelig fra avlsanlegget. Vi forventer å kunne levere stadig mer med begge foreldre fra avls programmet i årene fremover. 

 

Ta kontakt med oss for tilbud på sjøklar rensefisk, yngel- eller rognleveranser: